Apply now
1-677-124-442277
10 Avenue of Moon, NY

โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ได้จัดกิจกรรมวันไหว้พระจันทร์ 尊重月亮 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ มีการแสดงจากนักเรียน TCP และมีบูธบูรณาการเกี่ยวกับเทศกาลไหว้พระจันทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *