Apply now
1-677-124-442277
10 Avenue of Moon, NY

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ได้มีการจัดนิทรรศการในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เนื่องด้วยมาตราการป้องกัน Covid 2019 จึงได้มีการจัดการแข่งขันทางวิชาการ ในรูปแบบป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา โดยจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม

มีการแข่งขันตอบคำถามวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ม.3 การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ระดับชั้น ป.1-ป.2 การเขียนโปรแกรม Scratch ระดับชั้น ป.4-ม.3 โชว์สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ และมีผลงานการผลิตสื่อด้วยแอปพลิเคชั่น ระดับชั้น ป.6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *