Apply now
1-677-124-442277
10 Avenue of Moon, NY

ปีการศึกษา 2544 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบที่ 1 (พ.ศ. 2544 – 2548)จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

ปีการศึกษา 2549 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบที่ 2 (พ.ศ. 2549 – 2553)จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

ปีการศึกษา 2554 ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2554 

ปีการศึกษา 2555 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบที่ 3 (พ.ศ. 2554 – 2558)  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้รับเกียรติบัตรผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รางวัลเชิดชูเกียรติระดับเหรียญทองแดง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2555จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 ปีการศึกษา 2556 ได้รับเกียรติบัตรผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รางวัลเชิดชูเกียรติระดับเหรียญทองแดง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 ปีการศึกษา 2557ได้รับเกียรติบัตรผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รางวัลเชิดชูเกียรติระดับเหรียญทองแดง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 ปีการศึกษา 2559 ได้รับเกียรติบัตรผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รางวัลเชิดชูเกียรติระดับเหรียญทองแดง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน