Apply now
1-677-124-442277
10 Avenue of Moon, NY

กิจกรรมการเรียนการสอน

ทักษะการเคลื่อนไหวแบบใช้อุปกรณ์ วิชาพละศึกษา ของนักเรียนระดับชั้นประถม 2/3

กิจกรรมทำน้ำหมักจากน้ำซาวข้าว ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1

กิจกรรมฟันสวยด้วยมือเรา

กิจกรรมแข่งขันปั้นดินน้ำมัน อนุบาล 1-3

กิจกรรมฉีกปะ ของนักเรียนอนุบาล

กิจกรรมร้อยลีลา ของนักเรียนอนุบาล1

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ นักเรียนระดับอนุบาล 3