Apply now
1-677-124-442277
10 Avenue of Moon, NY
โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์กำหนดโครงสร้างการบริหารงานโดยกระจายอำนาจการบริหารให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมตัดสินใจและปฏิบัติงานร่วมกัน โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบและมีส่วนร่วม เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยแบ่งสายการบริหารออกเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้ 1) ฝ่ายวิชาการ 2) ฝ่ายบริหารทั่วไป และ 3) ฝ่ายกิจการนักเรียนโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ประกอบด้วยตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้กำหนดนโยบายของสถานศึกษา ตำแหน่งผู้จัดการทำหน้าที่บริหารงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และตำแหน่งผู้อำนวยการทำหน้าที่สั่งการและกำกับติดตามการบริหารงานของทุกฝ่าย แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ กำหนดไว้ดังนี้