Apply now
1-677-124-442277
10 Avenue of Moon, NY

ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ตั้งอยู่เลขที่ 189/97 หมู่ 11 ถนนเทพประสิทธิ์ ตำบลหนองปรือ  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  รหัสไปรษณีย์ 20150 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทร 038-412118
โทรสาร 038-412118 e-mail : aksornthepprasit@hotmail.com  website : www.aksorn.ac.th ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อปีการศึกษา 2537 เปิดสอนระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีเนื้อที่ 20 ไร่ 1 งาน 12 ตารางวา เขตพื้นที่บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
          โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ชื่อเดิมคือ โรงเรียนเกียรติประภาวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 103/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ได้รับโอนใบอนุญาตจาก พลตำรวจเอกชูเกียรติ เตชะเสน เป็นนางกาญจนา หมดราคี แล้วย้ายมาตั้งอยู่เลขที่ 189/17-18 หมู่ 11 ถนนเทพประสิทธิ์ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ต่อมาได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ตามใบอนุญาตเลขที่ ชบ.0394/2537 ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2537
        โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ จัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และนักเรียน เพื่อเข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนในเขตพื้นที่เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง อำเภอศรีราชา อำเภอสัตหีบ และอำเภออื่นๆ ในจังหวัดชลบุรี รวมทั้งพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง
         โรงเรียนจัดตั้งอยู่บริเวณถนนเทพประสิทธิ์ มีบรรยากาศร่มรื่น ปลอดภัยและอบอุ่นเราจัดบรรยากาศโรงเรียนให้เหมือนกับบ้านหลังที่สองของเด็กๆ อย่างแท้จริง
         โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล ถึงมัธยมตอนต้นและเมื่อจบการศึกษาขั้นสูงสุดของโรงเรียนสามารถเลือกศึกษาต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย(สามัญ) หรือระดับประกาศนียบัตร(อาชีวศึกษา) ได้ที่โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป
         โรงเรียนของเราเน้นการดูแลเด็กเป็นรายบุคคล เราจำกัดจำนวนนักเรียนต่อห้องเรียนเพื่อการดูแลที่ทั่วถึงและมีคุณภาพ ผู้บริหารและครูทุกคนรับรู้และเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี ในการที่จะเป็นผู้ดูแลทั้งด้านวิชาการตลอดจนความเป็นอยู่ในแต่ละวัน ของเด็กๆ ทุกคน เพื่อจะมั่นใจว่าเด็กๆทุกคนมีความสุขและได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
         ด้วยความต้องการของผู้ปกครองปและความร่วมมืออันดีจากกระทรวงศึกาาธิการ ซึ่งโรงเรียนได้ทำความร่วมมือ (MOU) ในการรับครูเจ้าของภาษาชาวจีนซึ่งผ่านการฝึกอบรมการสอนภาษาจีนจนนักเรียนมีผลงานเป็นที่กล่าวถึงและเน้นการสอนภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษา จึงเป็นที่มาของโปรแกรม 3 ภาษาของโรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการเพิ่มทักษะทางภาษาให้เข้มข้นสอดคล้องกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)