Apply now
1-677-124-442277
10 Avenue of Moon, NY

การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 37 ประจำปี 2563 จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงไอริช เอเชีย เซย์นี่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 37 ประจำปี 2563 จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเจนน่า เดอบูน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 พร้อมทุนการศึกษา กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 37 ประจำปี 2563 จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฐวดี ศิริลาภา ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 37 ประจำปี 2563 จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

การประกวดสุนทรพจน์ รุ่นอายุไม่เกิน 7 ปี “Pattaya Junior Guide 2019” ณ ฮาร์เบอร์มอล์ล พัทยา วันที่ 26 กันยายน 2563

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงวรดา ผายมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรม การประกวดสุนทรพจน์ รุ่นอายุไม่เกิน 7 ปี “Pattaya Junior Guide 2019” ณ ฮาร์เบอร์มอล์ล พัทยา วันที่ 26 กันยายน 2563
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายทีฆายุ วรวงศ์นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรม การประกวดสุนทรพจน์ รุ่นอายุไม่เกิน 7 ปี “Pattaya Junior Guide 2019” ณ ฮาร์เบอร์มอล์ล พัทยา วันที่ 26 กันยายน 2563
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงวราภรณ์ ชาวหล่ม นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 3000 บาท กิจกรรม การประกวดสุนทรพจน์ รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี “Pattaya Junior Guide 2019” ณ ฮาร์เบอร์มอล์ล พัทยา วันที่ 26 กันยายน 2563
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

ขอแสดงความคิดยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัล

โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ

วิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 

ภาษาอังกฤษ

เด็กหญิงแอนนา มาเตรี่อุส                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  อันดับที่ 1 ระดับจังหวัด

เด็กชายเอียน เวอร์บูม                      ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 อันดับที่ 1   ระดับจังหวัด

เด็กชายอเล็กวานเดอร์ เคาซินส์      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  อันดับที่ 1 ระดับภาคตะวันออก 

นายธีรภัท จ่าตอ                             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  อันดับที่ 1 ระดับจังหวัด

ภาษาไทย

เด็กหญิงวณิชยา เชื้อคำ                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อันดับที่ 1  ระดับจังหวัด

เด็ฏหญิงภิรญา ธนิกกุล                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อันดับที่ 1 ระดับภาคตะวันออก

เด็กชายพณาโยตี้ แฟรงค์กูลลิส    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อันดับที่ 1 ระดับภาคตะวันออก

เด็กหญิงสุรัสศวดี คงเพชรดี          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อันดับที่ 1 ระดับจังหวัด

เด็กหญิงขนิษฐา เฉยขุนทด           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ื 3 อันดับที่ 1 ระดับจังหวัด

ประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์  Science Show

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออกครั้งที่ 36 วันที่ 14-16 สิงหาคม ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ

เด็กหญิง โซเฟีย  โบโนเมรี , เด็กหญิง ณัฐณิชา  แซ่ลิ้ม และ เด็กหญิง ตรีนารา  เจริญศักดิ์

ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

นางสาวกนกวรรณ  หงษ์ภักดี , นางสาวเกศรา  ทองทา และ เด็กชาย เพชรนคร  โพธิ์รังสกุล

การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมตอนต้น

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออกครั้งที่ 36 วันที่ 14-16 สิงหาคม ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เด็กหญิงผธิดา สุขทวี   ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 
นางสาวอโนชา จิสกลุ ได้รับรางวัลชมเชย