Apply now
1-677-124-442277
10 Avenue of Moon, NY

ระเบียบการรับสมัครประถม


1. การรับสมัคร 

 • รับนักเรียนชาย – หญิง 
 • ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

2. หลักสูตรที่เปิดสอน 

 • หลักสูตรสามัญ (ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน)

3. คุณสมบัติ

 • ประถมศึกษาปีที่ 1 อายุ 6 ปี บริบรูณ์ (นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566)

4. กำหนดการรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร

 • เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อแผนกธุรการ
 • เวลา 08.00 – 16.00 น. (จันทร์ – ศุกร์)
 • เวลา 08.00 – 15.00 น. (วันเสาร์)

5. หลักฐานการรับสมัคร

 1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน – บิดา – มารดา และหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง) จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา – มารดา และผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ชุด
 4. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 5. ใบรับรองผลการศึกษา ( ปพ.1 )
 6. ระเบียนแสดงผลการเรียน ( ป.2-ป.6 กรณีย้ายโรงเรียน )
 7. ค่าใบสมัคร 200 บาท

6. การทดสอบและสัมภาษณ์

    1. ทดสอบวิชาภาษาไทย , คณิตศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ และการอ่าน

    2. สัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง       

 7. การมอบตัวชำระค่าเล่าเรียน

 1. เมื่อผ่านการประเมินความพร้อมและสัมภาษณ์แล้วต้องมอบตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด
 2. เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นแล้ว โรงเรียนจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

8. การเรียนพิเศษปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน

นักเรียนที่ผ่านการประเมินความพร้อมต้องเรียนพิเศษปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน

     ค่าเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน คนละ 3,000 บาท

    27 มีนาคม – 7 เมษายน 2566  (ช่วงที่ 1)

    20 เมษายน –  28 เมษายน 2566 (ช่วงที่ 2)

9. การแจ้งความจำนงการใช้บริการรถโรงเรียน

 • แจ้งความจำนงการใช้บริการรถรับ-ส่งในวันมอบตัว
 • ค่าบริการคิดตามระยะทางและจะแจ้งให้ทราบภายหลังการสำรวจเส้นทางเรียนร้อยแล้ว

10. การจัดจำหน่ายอุปกรณ์

 • จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์ต่างๆ  ที่ห้องจำหน่าย เวลา 08.30 – 15.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม 098 – 1414155 , 038-412118