Apply now
1-677-124-442277
10 Avenue of Moon, NY
การจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

การจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 โดยหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน กำหนดให้ใน 1 สัปดาห์จัดกิจกรรมให้ครอบคลุมพัฒนาการ ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 12 ประการได้แก่

1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี

2. กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และประสานสัมพันธ์กัน

3. มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข

4. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม

5. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกำลังกาย

6. ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย

7. รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นไทย

8. อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

9. ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย

10. มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย

11. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

12. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้

 

การจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล

การจัดประสบการณ์ระดับอนุบาลใช้หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบศูนย์การเรียน ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ผู้เรียนเป็นผู้เลือกกิจกรรมด้วยตนเอง ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เป็นประสบการณ์ตรง ผู้เรียนได้ลงมือทำผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และตอบสนองความสนใจของผู้เรียน โดยเนื้อหาในการจัดประสบการณ์ครอบคลุมสาระที่กำหนดไว้ 4 สาระที่ควรรู้ ดังนี้

1. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรรู้จักชื่อ – นามสกุล รูปร่าง หน้าตา รู้จักอวัยวะ ต่างๆ วิธีระวังรักษาร่างกายให้สะอาดปลอดภัย เรียนรู้ที่จะเล่นและทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองคนเดียวหรือกับผู้อื่น ตลอดจนเรียนรู้ที่จะแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก และแสดงมารยาทที่ดี

2. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก เด็กควรได้มีโอกาสรู้จักและรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน รวมทั้งบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ มีโอกาสใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน

3. เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว เด็กควรได้เรียนรู้สิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของโลกที่แวดล้อมเด็กตามธรรมชาติ เช่น ฤดูกาล กลางวัน กลางคืน

4. เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก เด็กควรจะได้รู้จักสี ขนาด รูปร่าง รูปทรง น้ำหนัก ผิวสัมผัสของสิ่งต่างๆ ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน การจัดประสบการณ์ อาจปรับเปลี่ยนหรือยืดหยุ่นตามความสนใจตามเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมีผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์

 

การจัดประสบการณ์ปีละ 2 ภาคเรียนๆ ละ 20 สัปดาห์ๆ ละ 5 วัน

ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ หยุดเรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

โดย ภาคเรียนที่ 1 ประมาณ 16 พฤษภาคม – 10 ตุลาคม

ภาคเรียนที่ 2 ประมาณ 25 ตุลาคม – 10 มีนาคม

 

การจัดกิจกรรมประจำวัน

กิจกรรมประจำวันสำหรับผู้เรียนมีความสมดุลระหว่างกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ทั้งกิจกรรมที่เป็นรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมที่ผู้เรียนมีอิสระเลือกเสรี กิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียนซึ่งกิจกรรมทั้งหมดผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ตามตารางกิจกรรมประจำวัน ดังนี้

ตารางกิจกรรมประจำวัน

เวลา

กิจกรรม

07.30 – 08.00

รับเด็ก

08.00 – 08.30

กิจกรรมยามเช้า

08.30 – 09.00

ดื่มน้ำ, ดื่มนม, เข้าห้องน้ำ

09.00 – 09.30

ศิลปะสร้างสรรค์

09.30 – 10.00

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

10.00 – 10.30

กิจกรรมเสริมประสบการณ์

10.30 – 11.00

กิจกรรมกลางแจ้ง

11.00 – 11.30

กิจกรรมเสรี, กิจกรรมเกมการศึกษา

11.30 – 12.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน, แปรงฟัน

12.00 – 14.00

อนุบาล 1 – 2 นอนพักผ่อน
กิจกรรมพิเศษ อนุบาล 3

14.00 – 14.30

ล้างหน้า รับประทานอาหารว่าง

14.30 – 15.00

ทบทวนบทเรียน

15.00 – 16.00

เสริมกิจกรรมรักการอ่าน, ฝึกการเขียน และการท่องศัพท์

หมายเหตุ :

กิจกรรมพิเศษ เช่น ว่ายน้ำ ดนตรี นาฏศิลป์ ภาษาอังกฤษ เทควันโด คอมพิวเตอร์ แจ๊สแดนซ์ ศิลปะ และกิจกรรมทัศนศึกษา

กิจกรรมเสริมพิเศษแต่ละระดับชั้น แต่ละโรงเรียนอาจแตกต่างกันตามความเหมาะสม

 

กิจกรรมเสริมทักษะ

กิจกรรมเสริมทักษะ คือ กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อเล็ก การพัฒนาภาษา ส่งเสริมจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา เช่น กิจกรรมร้อยดอกไม้ วัสดุต่างๆ

กิจกรรมการปั้น กิจกรรมหนูน้อยรักสะอาด และกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยและสภาพท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับวัสดุชนิดต่างๆ ที่แตกต่างกัน ฝึกความสัมพันธ์รหว่างมือและสายตา รู้จักแยกแยะความแตกต่าง ทั้งยังเป็นการฝึกสมาธิและการทำงานเป็นกลุ่ม

 

กิจกรรมพิเศษ

กิจกรรมเสริมพิเศษ คือ กิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้ผู้เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา เพื่อให้เด็กๆ ได้เคลื่อนไหวออกกำลังกาย มีความสุขและสนุกสนาน กับการมาโรงเรียน ส่งเสริมความรักในดนตรี และศิลปะ โดยมีคุณครูพิเศษ ผู้มีความชำนาญเฉพาะด้านคอยดูแล เช่น กิจกรรมว่ายน้ำ กิจกรรมทัศนศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ คอมพิวเตอร์ แจ๊สแดนซ์ และกิจกรรมภาษาอังกฤษ โดยครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา

 

กิจกรรมศูนย์การเรียน

กิจกรรมศูนย์การเรียน คือ กิจกรรมที่ครูจัดให้อย่างมีวัตถุประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับเรื่องที่เรียนในแต่ละสัปดาห์ เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้กับผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงได้เรียนรู้เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม

 

การประเมินผล

1. การประเมินผล

การประเมินผลผู้เรียนระดับอนุบาลของโรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ปเป็นการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาของผู้เรียน โดยมีการประเมินอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสภาพปกติที่จัดให้ผู้เรียนในแต่ละวัน และนำข้อมูลการประเมินมาพิจารณา ปรับปรุง วางแผนการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้เด็กแต่ละคนได้รับการพัฒนาด้านต่าๆ ตามศักยภาพ

2. รูปแบบการประเมินและวิธีการประเมิน

โรงเรียนใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย เช่น การสังเกตการบันทึกพฤติกรรม การสนทนา การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานเด็กที่เก็บใน Protfolio (แฟ้มสะสมงาน) โดยมีการรายงานผลการประเมินให้ผู้ปกครองทราบ

ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง

 

เกณฑ์การประเมินเพื่อเลื่อนชั้น พิจารณาจาก

(1) ผลพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน

(2) เวลาเรียน (ต้องมีเวลาเรียนเพียงพอ 80% ของเวลาเรียนทั้งปี)

 

กำหนดการในการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา

โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป จัดการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาของนักเรียน โดยประเมิน 3 รายวิชา ได้แก่

(1) ภาษาไทย

(2) ภาษาอังกฤษ

(3) คณิตศาสตร์ และมิติสัมพันธ์

นักเรียนที่มีเวลาเรียนน้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งปีการศึกษา สามารถเสริมพัฒนาการโดยการลงเรียนภาคฤดูร้อนได้