Apply now
1-677-124-442277
10 Avenue of Moon, NY

         คุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 คือการหล่อหลอมให้เยาวชนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะสำหรับการเป็นพลเมืองโลก อันได้แก่ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการกล้าคิดกล้าทำอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการทำงานแบบร่วมมือ และทักษะการสื่อสารในภาษาทั้งการ ฟัง พูด อ่าน และเขียน

         การจัดการเรียนการสอน แผนการเรียน 3 ภาษา Trilingual 三语

        โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และหลักสูตรสถานศึกษา มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมพื้นฐาน สำหรับการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21  เน้นทักษะทางภาษาตั้งแต่ระดับอนุบาล โดยผ่านกิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ที่หลากหลายกับครูเจ้าของภาษา Native Speaker และครูชาวไทยที่ผ่านการอบรมหลักสูตร My First English Adventure (MFEA)  และหลักสูตร My First Chainese Words (MFCW)  ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาตามหลักธรรมชาติ เน้นย้ำให้เด็กซึมซับในภาษาจากการฟัง การพูด มีปฏิสัมพันธ์กับเรื่องราว บทเพลง เกมการศึกษา โดยการสอดแทรกคำศัพท์ หลักไวยากรณ์ในกระบวนการเรียนรู้ ทำให้เด็กมีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และขยายขอบวงความรู้ให้เกิดขึ้นกับตนเองโดยไม่รู้ตัวภายใต้สังคมสภาพแวดล้อมที่เป็นไทย โดยคำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลผ่านกระบวนการสร้างความรู้แบบ Active Learning