Apply now
1-677-124-442277
10 Avenue of Moon, NY

(นายนิคม หมดราคี)
ประธานกรรมการการบริหารงานโรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป

 “สวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่รักทุกคน” ผมมีความยินดีและขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่เห็นความสำคัญของการศึกษาของบุตรหลาน และให้ความไว้วางใจสนับสนุนโรงเรียนของเราด้วยดีเสมอมาตลอดระยะเวลากว่า35ปี ที่ผมและคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ปได้พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่า “โรงเรียนอักษรพัทยามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการสื่อสาร เป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และรักษ์ความเป็นไทย” เพื่อให้สมกับความไว้วางใจของท่านผู้ปกครองทุกคน

ในปีการศึกษา 2560โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ปยังคงยึดถือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านวิชาการและการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป

ขอให้ความตั้งใจจริงของท่านผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลานของท่านด้วยความรักและเอาใจใส่ ส่งผลให้นักเรียนของเรามีความเจริญงอกงามทั้งร่างกายและจิตใจสามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นที่พึ่งให้กับครอบครัวต่อไปในอนาคต