Apply now
1-677-124-442277
10 Avenue of Moon, NY

ข่าวประชาสัมพันธ์

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

ขอแสดงความคิดยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัล

โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ

วิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 

ภาษาอังกฤษ

เด็กหญิงแอนนา มาเตรี่อุส                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  อันดับที่ 1 ระดับจังหวัด

เด็กชายเอียน เวอร์บูม                      ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 อันดับที่ 1   ระดับจังหวัด

เด็กชายอเล็กวานเดอร์ เคาซินส์      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  อันดับที่ 1 ระดับภาคตะวันออก 

นายธีรภัท จ่าตอ                             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  อันดับที่ 1 ระดับจังหวัด

ภาษาไทย

เด็กหญิงวณิชยา เชื้อคำ                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อันดับที่ 1  ระดับจังหวัด

เด็ฏหญิงภิรญา ธนิกกุล                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อันดับที่ 1 ระดับภาคตะวันออก

เด็กชายพณาโยตี้ แฟรงค์กูลลิส    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อันดับที่ 1 ระดับภาคตะวันออก

เด็กหญิงสุรัสศวดี คงเพชรดี          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อันดับที่ 1 ระดับจังหวัด

เด็กหญิงขนิษฐา เฉยขุนทด           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ื 3 อันดับที่ 1 ระดับจังหวัด

ประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์  Science Show

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออกครั้งที่ 36 วันที่ 14-16 สิงหาคม ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ

เด็กหญิง โซเฟีย  โบโนเมรี , เด็กหญิง ณัฐณิชา  แซ่ลิ้ม และ เด็กหญิง ตรีนารา  เจริญศักดิ์

ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

นางสาวกนกวรรณ  หงษ์ภักดี , นางสาวเกศรา  ทองทา และ เด็กชาย เพชรนคร  โพธิ์รังสกุล

การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมตอนต้น

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออกครั้งที่ 36 วันที่ 14-16 สิงหาคม ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เด็กหญิงผธิดา สุขทวี   ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 
นางสาวอโนชา จิสกลุ ได้รับรางวัลชมเชย