Apply now
1-677-124-442277
10 Avenue of Moon, NY

ระเบียบการรับสมัครอนุบาล


1. การรับสมัคร 

 • รับนักเรียนชาย – หญิง  ระดับอนุบาลปีที่ 1-3

2. หลักสูตรที่เปิดสอน 

 • หลักสูตรสามัญ 

3. คุณสมบัติ

 • อนุบาลปีที่ 1  อายุไม่ต่ำกว่า 3 ปี บริบูรณ์ ( เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 )
 • อนุบาลปีที่ 2  อายุไม่ต่ำกว่า 4 ปี บริบูรณ์ ( เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 )
 • อนุบาลปีที่ 3  อายุไม่ต่ำกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ( เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 )

4. กำหนดการรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร

 • เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เวลา 08.00 – 16.30 น. (จันทร์ – เสาร์)

5. หลักฐานการรับสมัคร

 1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน – บิดา – มารดา และหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง) จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา – มารดา และผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ชุด
 4. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 5. ค่าใบสมัคร 200 บาท

6. การประเมินความพร้อมและสัมภาษณ์

 1. สัมภาษณ์ผู้ปกครองของนักเรียน
 2. ประเมินพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม

7. การมอบตัวชำรำค่าเล่าเรียน

 1. เมื่อผ่านการประเมินความพร้อมและสัมภาษณ์แล้วต้องมอบตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด
 2. เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นแล้ว โรงเรียนจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

8. การเรียนพิเศษปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน

นักเรียนที่ผ่านการประเมินความพร้อมจึงต้องเรียนพิเศษปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน

ค่าเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน คนละ 3,000 บาท

9. การแจ้งความจำนงการใช้บริการรถโรงเรียน

 • แจ้งความจำนงการใช้บริการรถรับ-ส่งในวันมอบตัว
 • ค่าบริการคิดตามระยะทางและจะแจ้งให้ทราบภายหลังการสำรวจเส้นทางเรียนร้อยแล้ว

10. การจัดจำหน่ายอุปกรณ์

 • จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์ต่างๆ ในวันที่  30  มีนาคม  2563  เวลา  08.30 – 15.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม 098 – 1414155