Apply now
1-677-124-442277
10 Avenue of Moon, NY

1. การรับสมัคร 

 • รับนักเรียนชาย – หญิง 
 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

2. หลักสูตรที่เปิดสอน 

 • หลักสูตรสามัญ

3. กำหนดการรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร

 • เริ่มรับสมัครตั้งแต่ัดนี้เป็นต้นไป เวลา 08.00 – 16.00 น. (จันทร์ – เสาร์)

4. หลักฐานการรับสมัคร

 1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน – บิดา – มารดา และหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง) จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา – มารดา และผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ชุด
 4. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 5. ใบรับรองผลการศึกษา ( ปพ.7 )
 6. ระเบียบแสดงผลการเรียน ( ปพ. 1)
 7. ระเบียนแสดงผลการเรียน ( ม.2-ม.3 กรณีย้ายโรงเรียน )
 8. ค่าใบสมัคร 200 บาท

5. การทดสอบและสัมภาษณ์

รอบแรก  วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563

 รอบสอง  วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

ตั้งแต่เวลา  09.00 – 12.00  น.

 1. ทดสอบวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ การอ่านและภาษาอังกฤษ รวม 80 คะแนน
 2. สัมภาษณ์ นักเรียนและผู้ปกครอง 20 คะแนน

 6. การมอบตัวชำรำค่าเล่าเรียน

 1. เมื่อผ่านการประเมินความพร้อมและสัมภาษณ์แล้วต้องมอบตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด
 2. เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นแล้ว โรงเรียนจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

7.การเรียนพิเศษปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน

นักเรียนที่ผ่านการประเมินความพร้อมจึงต้องเรียนพิเศษปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน (ช่วงระหว่างวันที่ 23 มีนาคม- 24 เมษายน 2563)

     ค่าเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน คนละ 3,000 บาท

8. การแจ้งความจำนงการใช้บริการรถโรงเรียน

 • แจ้งความจำนงการใช้บริการรถรับ-ส่งในันมอบตัว
 • ค่าบริการคิดตามระยะทางและจะแจ้งให้ทราบภายหลังการสำรวจเส้นทางเรียนร้อยแล้ว

9. การจัดจำหน่ายอุปกรณ์

 • จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์ต่างๆ ในวันที่  28  มีนาคม  2563  เวลา  08.30 – 15.00 น.

สอบถามเพิ่มเติม 098 – 1414155